15 – 2013

එක් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිත කර සාදන ලද පොදු විමෝචක වර්ධකයක් සහ කාරකාත්මක වර්ධකයක් පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A)පොදු විමෝචක වර්ධකයක ප්‍රතිදාන සංඥාවට සෑම විටම ප්‍රදාන සංඥාව සමඟ 180º කලා වෙනසක් පවතී.

(B)කාරකාත්මක වර්ධකයක් භාවිත කර සාදනු ලබන අපවර්තන නොවන වර්ධකයක් මඟින් සැමවිටම ප්‍රදාන සංඥා සමඟ එකම කලාවේ පිහිටන ප්‍රතිදාන සංඥා නිපදවයි.

(C)පොදු විමෝචක වර්ධකයකට ඇත්තේ එක් ප්‍රදාන අග්‍රයක් පමණක් වන අතර කාරකාත්මක වර්ධකයකට ප්‍රදාන අග්‍ර දෙකක් ඇත.

ඉහත ප්‍රකාශ ඇසුරින්,
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5)A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

( Ans : 5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *