14-2009

ව’නියර් කැලිපරයක් භාවිතයෙන් ඍජුකෝණාස්‍රාකාර ලී කුට්ටියක (W) දිග මනිනු ලැබේ. ව’නියර් කැලිපරයේ සහ කුට්ටියේ අදාළ කොටස් රූපයේ දැක්වේ. (ව’නියර් පරිමාණයේ අදාල බෙදුම් පමණක් පෙන්වා ඇත.) ව’නියර් කැලිපරයේ මූලාංක දෝශයක් නැතිනම් ලී කුට්ටියේ දිග වන්නේ,

  1.   1.30 cm
  2.   1.35 cm
  3.   1.45 cm
  4.   1.50 cm
  5.   1.55 cm

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *