15 – 2009

පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා සංවෘත P-V චක්‍රයක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. ca පෙත ඔස්සේ සිදු වන අභ්‍යන්තර ශක්තියේ වෙනස -160V කි. වායුවට සංක්‍රමණය වන තාපය ab පෙත ඔස්සේ දී 200J වන අතර bc පෙත ඔස්සේ දී එය 40J වේ.ab පෙත ඔස්සේ දී වායුව මගින් කරනු ලබන කාර්යය වනුයේ,

(1) 80J
(2) 2& 100J
(3) 280J
(4) 320J
(5) 400J

(Ans: 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *