15 – (2008-38)

සූර්ය ලපයක උෂ්ණත්වය 4000 K වන අතර වටපිටාවේ ඇති සූර්ය පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය
6000K වේ.

යන අනුපාතය වන්නේ, (සූර්යය පෘෂ්ඨය පුරාම පෘෂ්ඨික විමෝචකතාව සමාන බව උපකල්පනය කරන්න.)

(Ans: 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *