15 -1999

රූප සටහනෙහි දක්වා ඇති හැඩය සහිත වස්තුවක් ඒකාකාර වූ ලෝහ තහඩුවකින් කපා ඇත. වස්තුවෙහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ලක්‍ෂ්‍යය වන්නේ,

 

 

 

 

1) A
2) B
3) C
4) D
5) E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *