15 -1998

සරල අන්වීක්ෂයක විශාලක බලය M, එහි නාභිය දුර f හි පරස්පරය සමග වෙනස් වීම වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනුයේ පහත කවර ප්‍රස්තාරයෙන් ද ?

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *