15 – 1994

ධ්වනිමාන කම්බියක එක්තරා දිගක් වෙනත් ධ්වනිමාන කම්බියක 122cm දිගක් හා 120cm දිගක් සමඟ වෙන වෙනම කම්පනය කළ විට අවස්ථා දෙකේදීම නුගැසුම් දෙකක් ඇසුණි. අවස්ථා දෙකේදීම දෙවන ධ්වනිමාන කම්බියේ ආතතිය සමාන වූ අතර ඒවා කම්පනය වූයේ ද එකම උපරිතානයෙනි. පළමු ධ්වනිමාන කම්බියේ කම්පන සංඛ්‍යාතය වනුයේ,

(1) 238 Hz
(2) 240 Hz
(3) 242 Hz
(4) 244 Hz
(5) 246 Hz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *