15-1994

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පටු සුදු ආලෝක කදම්භයක් වීදුරු ප්‍රිස්මයක XZ මුහුණත් මතට ලම්බව පතනය වේ. ඉක්බිතිව එය XY මුහුණත මත 41°15′ ක කෝණයක් සාදමින් පතනය වන අතර මෙම කෝණය කහ ආලෝකය සඳහා වීදුරු-වාත අතුරු මුහුණතේ අවධි කෝණයේ අගයට සමාන වේ. සුදු ආලෝකයේ නිල් පැහැති සංරචකය ගමන් කරන්නේ,

  1.   OA දිශාවටය.
  2.   OB දිශාවටය.
  3.   OC දිශාවටය.
  4.   OD දිශාවටය.
  5.   OE දිශාවටය.

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *