15 – ( 1994-06)

උෂ්ණත්වමානයක භාවිතා කරන,

(1) උෂ්ණත්වමිතික ද්‍රව්‍යයක්, මැනීමට ඇති මුළු උෂ්ණත්ව පරාසය පුරාම ද්‍රවයක් ලෙසින් පැවතිය          යුතුය.
(2) උෂ්ණත්වමිතික ද්‍රව්‍යයකට, උෂ්ණත්වය සමඟ රේඛීයව වැඩි වන ගුණාංගයක් තිබිය යුතුය.
(3) උෂ්ණත්වමිතික ද්‍රව්‍යයකට, උෂ්ණත්වය සමඟ වෙනස් වන ගුණාංගයක් තිබිය යුතුය.
(4) උෂ්ණත්වමිතික ද්‍රව්‍යයක්, බොයිල් නියමය පිළිපැදිය යුතුය.
(5) උෂ්ණත්වමිතික ද්‍රව්‍යයකට, නියත ප්‍රසාරණතාවක් තිබිය යුතුය.

( Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *