15 – 1993

පොළොවේ සිට 180m ක් ඉහළින් තිරස්ව 45ms-1 නියත ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන හෙලිකොප්ටරයකින් වස්තුවක් අතහරිනු ලැබේ. වස්තුවට පොළොවට ළඟාවීමට ගතවන කාලය වනුයේ,

1) 3 s
2) 4 s
3) 5 s
4) 6 s
5) 12 s

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *