15-1992

එක එකෙහි ස්කන්ධය m වන සර්ව සම වස්තු දෙකක් රූපයෙන් පෙනෙන පරිදි x අක්ෂය මත r0 පරතරයක් සහිතව තබා නිශ්චලතාවයේ සිට මුදා හරින ලදී. අනෙක් වස්තුන් විසින් මෙම වස්තු දෙක මත ඇති කෙරෙන බලපෑම නොසලකා හැරිය හැකි නම් වස්තු දෙක අතර දුර (r) සමග ඒවායේ ප්‍රවේගය (V) වෙනස් වන ආකාරය හොඳින්ම නිරූපනය කරන්නේ පහත දී ඇති කිනම් ප්‍රස්තාරයෙන් ද?

(ans:3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *