15 – 1992

ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් :ආරෝපණය= -1.6×10-19C) විභව අන්තරය 105 V අතර ත්වරණය කරන ලදී ඉලෙක්ට්‍රෝනය අයත්කර ගන්නා ශක්තිය වන්නේ

1.0.5 x 10-24J
2.1.6 x 10-24J
3.3.2 x 10-24J
4.1.6 x 10-24J
5.3.2 x 10-24J

(Ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *