15-1992

සර්වසම සන්නායක පුඩු දෙකක් රූපයේ පෙනෙන අයුරු ඒවා අතර දුර R වන සේ තබා ඇති අතර ඒවායේ අරය ද, R ට සමාන වේ. පෙන්වා ඇති දිශා ඔස්සේ i ධාරාවක් පුඩුව තුළින් ගලා යයි. පුඩු අතර මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වන O හි චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයෙහි,

  1. දිශාව OX ඔස්සේය.
  2. දිශාව OX′ ඔස්සේය.
  3. දිශාව OY ඔස්සේය.
  4. දිශාව OY′ ඔස්සේය.
  5. අගය ශූන්‍ය වේ.

(ans:1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *