15-1991

විදුලි ඉස්ත්‍රික්කයක් රත් කිරිම සඳහා එහි තාපන දඟරයක් ඇත. දෝෂ සහිත විදුලි ඉස්ත්‍රික්කයක තාපන දඟරයේ සැලකිය යුතු දිගක් පළුදු වී (පිළිස්සි ඇති) බව පෙනුණි.දඟරයේ පළුදු වී ඇති කොටස ඉවත් කොට, එම ඉස්ත්‍රික්කයම රත් කිරීමට දඟරයේ ඉතිරි කොටස පාවිච්චි කළ හොත්,

  1. සාමාන්‍ය පරිදි එය ක්‍රියා කරයි.
  2. එමගින් අඩු තාපයක් උපදවන නමුත් ඉස්ත්‍රික්කයේ ආයු කාලය වැඩි වෙයි.
  3. එය කෙටි කලක් ක්‍රියා කොට දඟරය නැවත පිළිස්සෙයි.
  4. එයට කුඩා වෝල්ටීයතාවයක් ඇති වෙයි.
  5. එය කුඩා ධාරාවක් ඇද ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *