15 -(1990-05)

රූපයේ පෙනෙන පරිදි වානේ බෝල තුනක් ලෝහ පිල්ලක් මත A,B සහ C පිහිටුම් හි නිශ්චලව තබා ඇත. බෝලයන්හි එක් එක් පිහිටුම සඳහා එහි සමතුලිතතාවේ ස්වභාවය පහත දැක්වෙන කිනම් ප්‍රතිචාරයකින් නිවැරදිව දැක්වේද?

( Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *