14 – 1988

ස්කන්ධය 30 kg වූ ළමයෙක් ගසක අත්තකින් එල්ලෙන ලණුවක් දිගේ 6ms-2 ත්වරණයකින් පහලට ලිස්සා එයි. ඔහු පහළ බසිද්දී අත්ත මත යෙදෙන ඇදීම වන්නේ,

1) 0 ය.

2) 120 N ය.

3) 180 N ය.

4) 240 N ය.

5)300 N ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *