15 – 1988

වෙනස් හරස්කඩ කේෂ්ත්‍රඵලද සමාන දිග ද ඇති කේශීක බට දෙකක් රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි එකිනෙකට සම්බන්ධ කොට ඇත. මෙම පද්ධතිය තිරස්ව තබා ඇති අතර එය තුලින්A සිට C දක්වා අනවරත ලෙස ජලය ගලා යයි. බටය දිගේ ජල පීඩනය (p) වෙනස්වන අයුරු හොදින් නිරූපනය වන ප්‍රස්ථාරය වනුයේ,

(Ans – 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *