15-1988

සමාන වි.ගා.බ 2V සහ සමාන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ ඇති කෝෂ දෙකක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ඇත. AB හරහා විභව අන්තරය,

  1.  ශූන්‍ය වේ.
  2.  1V වේ.
  3.  2V වේ.
  4.  4V වේ.
  5.  කෝෂ වල අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ නොදැන ගණනය කළ නොහැකි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *