14-1987

ධ්වනි තරංගයක් එක් මාධ්‍යයක සිට තවත් මාධ්‍යයකට ගමන් කිරීමේදී එහි වෙනස් නොවී පවතින රාශිය වනුයේ,

  1. ප්‍රවේගය
  2. විස්තාරය
  3. සංඛ්‍යාතය
  4. තරංග ආයාමය
  5. තීව්‍රතාවය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *