15-1987

රූප සටහනෙහි දැක්වෙන්නේ ඊතලයේ දිශාවට ගමන් කරන තීර්යක් ප්‍රගමන තරංගයක ක්‍ෂණික පිහිටුමකි. ඉතා කෙටි කාලයකට පසුවA,B සහ C මඟින් දැක්වෙන අංශූන්ගේ චලිතය පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද ?

  1. A,B සහ C ඊතලයේ දිශාවට ගමන් කරයි.
  2. A,B සහC ඊතලයේ දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරයි.
  3. A සහ C පහළට ගමන් කරන අතර B ඉහළට ගමන් කරයි.
  4. A සහ C ඉහළට ගමන් කරන අතර B පහළට ගමන් කරයි.
  5. A,B සහ C ගමන් නොකරයි.
    .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *