15 – (1986)

ඝනත්වය d1 සහ d(d2 <  d1) වන මිශ්‍ර නොවන ද්‍රව දෙකක් බඳුනක ඇත. ඒකාකාර d ඝනත්වයෙන් යුත් ඝන ගෝලයක් සම්පූර්ණයෙන් ම ගිලී ඉපිලෙනුයේ එහි පරිමාවෙන් තුන්කාලක් පහලින් පිහිටි ද්‍රවය තුළ පවතින සේය.d හි අගය දෙනු ලබන්නේ,

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *