13 – 1984

ඈත පිහිටි තරුවක සිට එන ආලෝක කිරණ දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇති අන්දමට අවතල කාචයක් මත පතිත වේ. ප්‍රතිබිම්බය පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ලක්‍ෂ්‍යය,


1) A
2) B
3) C
4) D
5) E

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *