14 – 1994

එක එකක ප්‍රතිරෝධය 1Ω වන ප්‍රතිරෝධය දහයක් පෙන්වා ඇත.    සංවෘත ජාලය සෑදෙන පරිදි සම්බන්ධ කර ඇත. වි.ගා.බ 10V කෝෂයක් A සහ C අතර සම්බන්ධ කොට ඇත. කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි නම් D සහ B අතර පවතින විභව අන්තරය සමාන වනුයේ

(1) 2 V ටය.
(2) 4 V ටය.
(3) 6 V ටය.
(4) 8 V ටය.
(5) 10 V ටය.

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *