14

රූපයේ දක්වා ඇති ඝර්ෂනයෙන් තොර මාර්ගයක ස්කන්ධය M වූ රථයක් U ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කරමින් පවතී. t = 0 දී වැස්සක් සිරස්ව පහළට U‾¹ ප්‍රවේගයෙන් තත්පරයට m ස්කන්ධයක් වැටීමට පටන් ගනී. තත්පර t කාලයකට පසු රථයේ ප්‍රවේගය කොපමණද?

  1.      
  2.    
  3.      
  4.        
  5.      

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *