14 – 2013

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ IB=500μA  වන අතර ට්‍රාන්සිස්ටරයට 100 ක ධාරා ලාභයක් ඇත. 5kΩ ප්‍රතිරෝධකය හරහා ධාරාව ආසන්න වශයෙන් වන්නේ,

1) 0.5mA
2)  1mA
3) 2mA
4) 5mA
5) 50mA

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *