14 – 2008

පරිපූර්ණ වායුවක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි වක්‍රීය ක්‍රියාවලියකට බඳුන් වේ. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) සම්පූර්ණ වක්‍රයක දී වායුව මඟින් සඵල කාර්යයක් කරයි.
(B) සම්පූර්ණ වක්‍රයේ දී වායුවෙන් සඵල තාපයක් ඉවතට යයි.
(C) වක්‍රය පුරාම වායුවේ උෂ්ණත්වය නොවෙනස්ව පවතී.
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A.B සහ C යන සියල්ල සත්‍ය වේ.

(Ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *