14 – 2007

වස්තුවක නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය දෙගුණ කළ විට ශක්තිය විකිරණය වීමේ ශීඝ්‍රතාව
(1) නොවෙනස්ව පවතී.
(2) දෙගුණයකින් වැඩි වේ.
(3) හතර ගුණයකින් වැඩි වේ.
(4) අට ගුණයකින් වැඩි වේ.
(5) දහසය ගුණයකින් වැඩි වේ.

(Ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *