14-2000

පෙන්වා ඇති විභවමාන පරිපථයේ E කෝෂයෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හැරිය හැකි තරම් කුඩා ය. R ප්‍රතිරෝධයක් E ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළ විට E0 කෝෂය සමඟ ලැබෙන l සංතුලන දිග දෙගුණ වේ. විභවමාන කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය,

  1.    R/2
  2.    R
  3.    2R
  4.    3R
  5.    4R

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *