14

විෂ්කම්භය 2 cm වන 50 cm උස නලය සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පුරවා නලයේ පහළින් ක්‍රමයෙන් ජලය ඉවත් කරමින් සරසුලක් ඉහළින් නාද කළ විට පහළ ජල කඳේ උස 42.6 cm වන විට ප්‍රථමයෙන් විශාල ශබ්දයක් ශ්‍රවණය විය. දැන් එම උසම සහිත නමුත් විෂ්කම්භය 1 cm වන නලයක් සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පුරවා පහළින් ක්‍රමයෙන් ජලය ඉවත් කරමින් ඉහත ලෙසම පරීක්‍ෂණ සිදුකළ විට දෙවන වරට විශාල ශබ්දයක් ශ්‍රවණය වන මොහොතේ ජල කඳේ උස වන්නේ,

  1.    23.4 cm
  2.    23.7 cm
  3.    26.3 cm
  4.    26.6 cm
  5.    27.8 cm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *