14 – 1997

නාභිය දුර 5 cm අභිසාරි කාචයක් විශාලක කාචයක් වශයෙන් භාවිත වේ. විශද දෘෂ්ටියේ අවම දුර 25 cm නම්, ලබා ගත හැකි විශාලනයේ උපරිම අගය වනුයේ,
1) 4
2) 5
3) 6
4) 8
5)10

(Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *