14 – 1997

රූපයේ දක්වා ඇති විස්ථාපන(S)  – කාල (t) ප්‍රස්තාරයට අනුකූල වන ප්‍රවේග (V)  – කාල (t) ප්‍රස්තාරය වඩාත් හොදින් නිරූපණය වන්නේ පහත සදහන් වක්‍ර වලින් කුමන වක්‍රයෙන්ද ?

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *