14 – (1994 – 38)

පරිමා ප්‍රසාරණතාව ϒ වූ ද්‍රවයකින් ඒකාකාර සිලින්ඩරාකාර භාජනයක් h0 උසක් පුරවා ඇත. සිලින්ඩරය තනා ඇති ද්‍රවයේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාව α වේ. පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය θ වලින් නැංවූ විට ද්‍රවයේ අලුත් උස h දෙනු ලැබෙනුයේ,

(Ans: 3)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *