14 – 1993

එක් කොළවරක් වසන ලද නලයක සහ දෙකෙළවර විවෘත නළයක දිග පිළිවෙලින් L1 සහ L2 වේ. මෙම නළ දෙක එකවිට ශබ්ද කළ විට පළමු උපරිතානයේ සංඛ්‍යාත සමාන නම් L1/L2 සමාන වන්නේ,

1) 1/4

2) 1/3

3) 1/2

4) 3/4

5) 5/6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *