14-1993

ප්‍රිස්මයක AB මුහුණත මත ආලෝක කිරණයක් ලම්බව පතිත වේ. මෙම කිරණය AC මුහණත දිගේ නිර්ගත වේ. BAC කෝණය 40° නම් ප්‍රිස්මය තනා ඇති ද්‍රව්‍යයේ වර්තන අංකය වන්නේ,

  1.   1/ (sin 40°)
  2.   1/ (sin 50°)
  3.   sin 40°
  4.   sin 50°
  5.   sin 40°/ sin 50°

(ans:1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *