14 – 1993

තන්තුවක ඇති වන තීර්යක් තරංග ගැන කෙරෙන පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
(A) ඒවා සම්පීඩන හා විරලන වලින් යුක්ත වේ.
(B) ඒවා නිම්න සහ ශීර්ෂවලින් යුක්ත වේ.
(C) සෑම අතින්ම සමාන චලිත ස්වභාවයේ අංශු දෙකක් අතර ඇති කෙටිම දුර එක් තරංග ආයාමයකි.

මෙම ප්‍රකාශවලින්,

(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *