14-1992

වස්තුවක් -32 C අගයකට ආරෝපණය කරන ලදී.ඉලෙක්ට්‍රොනයේ ආරෝපණය -1.6 × 10-19 නම් වස්තුවේ පවතින අමතර ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවේ අගය වන්නේ,

  1.   0
  2.   1019
  3.   2 ×1019
  4.   1020
  5.   2 × 1020

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *