14-1991

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ අඩංගු බැටරියට නොගිණිය හැකි තරමේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. 1Ω ප්‍රතිරෝධකය තුල උත්සර්ජනය වන ක්‍ෂමතාව වන්නේ,

  1.   1 / 9 W
  2.   4 / 9 W
  3.   1 W
  4.   3 W
  5.   9 W

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *