14 – 1991

1.5 x 10-8C  ලක්‍ෂාකාර ආරෝපණයක් නිසා 30V විභවයක් ඇති සම විභව පෘෂ්ඨයක අරය වනුයේ, (1 / 4 πε0= 9 x 109 N m2 C-2)

1. √4.5 m
2. √0.5 m
3. √6 m
4. 2.5 m
5. 4.5 m

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *