14 -1990

වාතයේ ගමන් ගන්නා ආලෝක කිරණයක් වෙනත් මාධ්‍යයක අතුරු මුහුණතක් මතට 60º ක පතන කෝණයක් සහිතව පතනය වේ. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි අතුරු මුහුණතේ දී කිරණය ආංශික පරාවර්තනයකට හා වර්තනයකට භාජනය වේ. පරාවර්තිත හා වර්තිත කිරණ එකිනෙකට 90° කෝණයක් සාදයි නම් මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය වනුයේ,

1) 3/2
2) √3/√2
3) √3
4) 1/√3
5) 1/2
(Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *