14 – 1990

කාර්යක්ෂමතාව 100% වූ සැහැල්ලු කප්පි පද්ධතියක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. 180kg වූ භාරයක් එසවීමට අවශ්‍ය F බලයෙහි අවම අගය වනුයේ,

1) 0
2) 45kg
3) 60kg
4) 90kg
5) 180kg

( Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *