13 -1988

ස්කන්ධය 1000kg  වූ වාහනයක් තිරස් පාරක් දිගේ 20ms-1 වේගයකින් ගමන් කරයි. ඇක්සලරේටරය මුදා හැරිය විට 5s කාලයක් තුළ දී එහි වේගය 10ms-1 දක්වා පහත බසී. වාහනය මත ක්‍රියා කරන ශුද්ධ ප්‍රතිරෝධී බලය,

1) 100N වේ.

2) 1000N වේ.

3) 2000 N වේ.

4)4000N වේ.

5) 5000N වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *