14-1988

රූපයෙහි පෙන්වා ඇති උපකරණයේ වීදුරු බටයෙහි කෙළවර A නම් විශාල සබන් බුබුලක් සහ B නම් කුඩා සබන් බුබුලක් සාදා ඇති අතර PQ සහ R යන කපාට වසා ඇත. දැන් R විවෘත කළ හොත්,

  1.   A සංකෝචනය වන අතර B විශාල වේ.
  2.   B සංකෝචනය වන අතර A විශාල වේ.
  3.   A සහ B දෙකම විශාල වේ.
  4.   A සහ B දෙකම සංකෝචනය වේ.
  5.   A සහ B දෙකෙහි ප්‍රමාණ නොවෙනස් ව පවතී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *