14 -1987

කේශික නළයක් තුළ සමාක්ෂව සිටින සේ සිහින් සිලින්ඩරාකාර (විෂ්කම්බය BC මගින් දක්වා ඇති) කම්බියක් රූප සටහනේ පෙනෙන ආකාරයට සකසා ඇත. නළය තුලින් අනාකූලව දුස්ස්‍රාවී ද්‍රවයක් ගලයි නම්, නළයේ AD විෂ්කම්භය දිගේ ද්‍රව ස්තරවල වේගය(V) වෙනස්වීම හොඳින්ම නිරූපණය වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන් ද ?

(Ans – 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *