14-1986

රූපයෙහි 1.5 V වියළි කෝෂ සැකැස්මක් පෙන්වා ඇත. පෘථිවියට සාපේක්ෂව A සහ ලක්ෂ්‍යය දෙකෙහි විභව නිවැරදිව නිරූපණය කර ඇත්තේ මෙහි සඳහන් කුමන පේළියේ ද ?

  •                        A (V)                                      B (V)
  1.                           0                                               0
  2.                           0                                               3
  3.                          1.5                                           -1.5
  4.                          1.5                                             3
  5.                          1.5                                             4.5

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *