14 – (1986)

සෘජුකෝණාස්‍ර ලී කුට්ටියක් එහි පරිමාවෙන් තුනෙන් දෙකක් ජලය තුළ සිටින සේ පාවේ. එය වෙනත් ද්‍රවයක තැබූ විට පරිමාවෙන් හරි අඩක් ද්‍රවය තුළ ගිලී තිබෙන ලෙස පාවේ. මෙම ද්‍රවයේ සාපේක්‍ෂ ඝනත්වය වනුයේ,

1) 1/2
2) 2/3
3) 3/4
4) 4/3
5) 3/2

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *