12 -1984

දීප්තිමත් වස්තුවක් සහ තිරයක් එකිනෙකට 50cm ඈතින් තබා ඇත. වස්තුවත් තිරයත් අතර උත්තල කාචයක් තැබූ විට වස්තුවේ පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් තිරය මත සෑදේ. කාචය තිරය දෙසට 30cm ගෙන ගිය විට, තිරය මත තවත් පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් දක්නට ලැබිණි. කාචයේ නාභීය දුර,
1) 8 cm
2) 40/3 cm
3) 16 cm
4) 17 cm
5) 32 cm

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *