13

තිරස්ව පිහිටුවන ලද ධ්වනිමාන කම්බියක කෙළවරක් සරසුලකට රූපයේ පරිදි සම්බන්ධ කර ඇත. අනෙක් කෙලවරේ ගෝලාකාර m ස්කන්ධයක් එල්ලා ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී තන්තුව එහි දෙවන ප්‍රසංවාදයෙන් කම්පනය වේ. ඊළඟට m ස්කන්ධය මුළුමනින්ම ජලය තුළ ගිල්වනු ලබන අතර එවිට තන්තුව පස්වන ප්‍රසංවාදයෙන් කම්පනය වේ. m = 2kg හා g = 9.8ms‾² නම්, ගෝලයේ අරය සොයන්න.

  1.    6.98 cm
  2.    8.33 cm
  3.    7.00 cm
  4.    5.85 cm
  5.    5.38 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *