13 – 2012

රූපයේ පෙන්වා ඇති ට්‍රාන්සිස්ටර (Si) පරපථය පොදු විමෝචක වර්ධකයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරවීමට පහත සඳහන් කවර සම්බන්ධ කිරීම් කළ යුතු ද?

1) XE, YB, AP, BQ, SE
2) PA, YE, XP, BS, QE
3) SB, YA, AQ, BQ, SE
4) XE, YB, AQ, BP, SA
5) YA, XE, AP, BS, QE

( Ans : 5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *