12 – 2010

රැධිරය ගෙන යන හරස්කඩ වර්ගපලය 1.0cm² වන ප්‍රධාන ධමනියක් එක එකෙහි හරස්කඩ වර්ගඵලය 0.4cm² සහ ඒකක කාලයකදී සමාන රුධිර පරිමා රැගෙන යන කුඩා ධමනි 18 කට බෙදේ.

1) 3.6
2) 4.0
3) 7.2
4) 8.4
5) 45

(Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *