13 – 2007

පරිපූර්ණ වායුවක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි තාපගතිතක චක්‍රයක් ඔස්සේ ගෙන යනු ලැබේ. 1→2 ක්‍රියාවලිය සමෝෂණ වන අතර එම ක්‍රියාවලිය තුළ දී පද්ධතියට 60J තාපයක් ඇතුළු වේ. 2→3 සිදුවන්නේ සම පරිමා තත්ත්වයේ වන අතර එම ක්‍රියාවලිය තුළ දී 40J තාපයක් පද්ධතියෙන් ඉවත් වේ. 3 →1 ක්‍රියාවලිය තුළ දී ඇතිවන පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්ති වෙනස් වීම (ΔU) වන්නෙ

(1) -40 J
(2) -20 J
(3) 0
(4) +20 J
(5) +40 J

(Ans : 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *